40 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่นิติกร

    • - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
    • - ตรวจสอบหนังสือและสัญญาธุรกิจต่าง ๆให้เป็นไปตามขั้นตอนและการทำงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด- ติดตามงานต่างๆของฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    •  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย - หนังสือโต้ตอบ  งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Logistics Audit Officer

รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Logistics Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
ตามตกลง
number of positions iconอัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18) 3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา) 4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์ 6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า 7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ 8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ 9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content Sport officer

- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้ากีฬา และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาสินค้ากีฬา - บริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร -ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป วิดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่าง -ดูแลเพจ FB fanpage ทำContent Post และสื่อสารกับผู้ติดตามเพจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

พนักงานรับสินค้า

1.ตรวจรับสินค้า จากSupplier
2.ตรวจรับสินค้า ที่ลูกค้าขอคืน หรือ ขอเปลี่ยน หรือ ของส่งซ่อม ส่งเคลม
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกรับสินค้า
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เซลล์ต่างจังหวัด

1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า
2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
รับสมัครด่วน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฺ์

1.เขียนแบบ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมกับฝ่ายขายหรือการตลาด 2.เขียนแบบ หรือออกแบบแม่พิมพ์พลาสสติก และชิ้นส่วนต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกที่ทำมาก่อนจะนำไปใช้งานจริง 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากแม่พิมพ์พลาสติก 5.ช่วยงาน แผนก R&D อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
img
สมาชิก

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้
img
สมาชิก

พนักงาน

·       ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้า ผ่านระบบแชท และ โทรศัพท์ได้

·       มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี และ สามารถแนะนำลูกค้าได้

·       คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ

·       แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง

·       ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

·       ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งได้

·       ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง

·       สามารถบริหารและจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·       รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

·       มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ

·       ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

1. หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย + เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. นำเสนอสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3 .วิเคราะห์ข้อมูล+ติดตามเพื่อให้ลูกค้า เข้าใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
4. สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านการทำการตลาด 
5. รวบรวมข้อมูล จาก ผู้ใช้งาน หรือ ลูกค้า พร้อมรายงาน


img
สมาชิก

IT SUPPORT

1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แก้ไขปัญญาให้ User
3. วางแผนจัดการแผนงานตามกำหนด
img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

content creator

1.วางแผนคิดคอนเทนต์

2.ร่วมงานกับกราฟิกค่อยบรีฟงาน
3.ร่วมคุยกับลูกค้าเพื่อนวางแผนคอนเทนต์

ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ